POSTSENSORIUM

RIXC Art Science Festival 2021

Rihards Vītols

1 September 2021

Forest
2021, Webpage

Forest is a speculative look into plausible new tree species that could cover the earth to maintain the natural balance. These new species are the result of the evolution of existing ones and mutation between them using a machine learning algorithm. These trees have qualities from multiple trees from different environments. That allows them to be more resilient to future environments and in some cases even migrate away from the environment if it gets too harsh. The artwork engages with the artist’s growing interest in the application of AI and forests. Combining data collection of tree species from different environments ( deserts, rainforests, tundra, etc) and Machine Learning image-making techniques styleGans2, the result is a fictional collection of trees that proposes and simulates a future alteration of the planet’s biodiversity, with results that are often unimaginable, abstract, and absurd.
http://www.mezs.ai/#/

2015 graduated with a masters degree in New Media Art from Liepaja University (LV), part of studies spent in Bauhaus-University Weimar (DE).  2017 graduated with a masters degree from Academy of Media Arts Cologne (KHM). Currently a PhD candidate in DXARTS at University of Washington. Have showed work: 2018–1019 Latvian National Museum of Art, The Exhibition Hall Arsenals of the Latvian National Museum of Art; 2019 Austria MAK-Museum of Applied Arts Vienna; Netherlands 2017 “Dutch Design Week”.

Rihards Vītols. Forest, 2021. The PostSensorium exhibition, The National Library of Latvia, 2021. Photo: Kristīne Madjare

Rihards Vītols
Mežs
2021, mājaslapa

Mežs ir spekulatīvs ieskats jaunu koku sugu veidošanās procesā, kas varētu piepildīt Zemi, lai saglabātu tās dabisko līdzsvaru. Šīs jaunās sugas ir tapušas jau esošo sugu evolūcijas rezultātā, kā arī mutējoties savā starpā, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmu. Šiem kokiem piemīt īpašības, kas ir raksturīgas kokiem no dažādām vidēm, ļaujot tiem būt izturīgākiem pret nākotnes apstākļiem un dažos gadījumos pat dodot iespēju migrēt uz citu vietu, ja iepriekšējā ir kļuvusi pārāk skarba. Mākslas darbs ir tapis, iespaidojoties no mākslinieka augošās intereses par MI aplikācijām un mežiem. Kombinējot datus par koku sugām no dažādām vidēm (tuksnešiem, lietusmežiem, tundras utt.) un mašīnmācīšanās attēlu veidošanas tehnikas styleGans2, rezultātā mākslinieks radīja iedomātu koku biezokni, kas attēlo un simulē planētas bioloģiskās daudzveidības izmaiņas nākotnē, kuras sekas bieži vien ir neiedomājamas, abstraktas un absurdas.
http://www.mezs.ai/#

Rihards Vītols. Forest, 2021. The opening of the PostSensorium exhibition, The National Library of Latvia, 2021. Photo: Kristīne Madjare
Rihards Vītols. Forest, 2021.
Rihards Vītols. Forest, 2021.